Pravidlá

Nižšie nájdeš všetky potrebné usmernenia k súťaži a kategóriam.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

Organizátor súťaže:

Pole and Aerial Sports Federation Slovakia

1. Všeobecné podmienky pre uchádzačov

- správne vyplnená prihláška, odoslaná nie neskôr ako 15.01.2024, 23:59 spolu s registračným poplatkom

- uchádzač má v deň odoslania prihlášky dovŕšený vek 18 rokov, inak je potrebné zaslať spolu s prihláškou na uvedený email aj súhlas zákonného zástupcu s účasťou maloletého na súťaži spolu s kópiou jeho občianskeho preukazu/pasu

- súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek bez ohľadu na národnosť, štátnu príslušnosť. Uchádzač nemusí patriť do športového klubu alebo súťažiť za športové štúdio

- organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v kategóriách po oboznámení súťažiaceho, ich zlúčenie alebo zaniknutie v zmysle organizácie súťaže, a táto skutočnosť nie je nárokom na zrušenie účasti súťažiaceho alebo vrátenie štartovného

2. Všeobecné podmienky pre súťažiaceho

- oboznámenie sa so všeobecnými podmienkami súťaže, ako aj s podmienkami pre jednotlivé súťažné kategórie

- predloženie platného občianskeho preukazu/pasu organizátorovi, prípadne osobe poverenej organizátorom pre overenie identity a správnosti údajov súťažiaceho

- včasné dostavenie sa v deň súťaže na miesto konania, ako aj na pódium po vyzvaní

- slušné správanie v rámci všeobecných spoločenských noriem a mravov počas celého trvania súťaže a dodržovanie pokynov a nariadení organizátorom spojených so súťažou

- narábanie s poskytnutými pomôckami od organizátora svedomito a šetrne, v prípade vážneho poškodenia je organizátor oprávnený nárokovať od súťažiaceho odškodné

- súťažiaci prichádza na súťaž v triezvom stave bez požitia alkoholických nápojov a omamných látok a nebude používať alkohol ani tieto látky počas celého trvania súťaže

- je zakázané prostredníctvom choreografie zobrazovať politické dianie a situáciu, používať štátne vlajky, nabádať k politickým a náboženským názorom, propagovať násilie alebo rasistické názory, propagovať zakázané látky, osočovať niekoho, propagovať akýkoľvek produkt

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta a termínu súťaže, ak to budú organizačné okolnosti vyžadovať, a takisto na zmenu ostatných termínov so súťažou spojených.
Súťažiaci sa svojou účasťou na súťaži zaväzuje dodržať podmienky obsiahnuté v tomto dokumente, v opačnom prípade je nedodržanie týchto pravidiel dôvod na okamžitú diskvalifikáciu.

Súťažiaci udeľuje prihlásením do súťaže súhlas s použitím fotografií a videonahrávok urobených v priebehu celej súťaže organizátorovi súťaže na propagačné účely a v súlade s Ochrannou osobných údajov. Všetky obrazové aj audio materiály sú natáčané na použitie organizátora súťaže sú jeho majetkom.