Pravidlá

Nižšie nájdeš všetky potrebné usmernenia k súťaži a kategóriam.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Organizátor súťaže:
Tailwind s.r.o.
Žehrianska 3, 85107 Bratislava IČO: 51685795

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 128132/B


1. Podmienky pre uchádzačov

- správne vyplnená prihláška, odoslaná nie neskôr ako 15.01.2023 o 23:59 cez formulár, alebo emailom na adresu info@aerialemotion.sk

- uchádzač má v deň odoslania prihlášky dovŕšený vek 18 rokov, inak je potrebné zaslať spolu s prihláškou na uvedený email aj súhlas zákonného zástupcu s účasťou maloletého na súťaži spolu s kópiou jeho občianskeho preukazu/pasu

- uhradený poplatok za prihlášku vo výške 49€ (Kategórie Doubles 65€) na účet organizátora nie neskôr ako 5 dní po zaslaní prihlášky, inak prihláška nie je platná a zaniká

Úhrada prihlášky
- suma: 49€ (Kategórie Doubles 65€)
- IBAN: SK67 1100 0000 0029 4905 7512
- názov banky: TATRA BANKA
- meno príjemcu: Tailwind s.r.o.
- poznámka k platbe: meno účastníka, kategória

- poplatok za prihlášku (štartovné) je nevratný a v prípade neúčasti uchádzača z akýchkoľvek dôvodov nie je možné požadovať o jeho vrátenie. Jeho vrátenie je možné jedine v prípade zrušenia súťaže (nevzťahuje sa na presunutie termínu súťaže) a jej neuskutočnenia.
- organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v kategóriách po oboznámení súťažiaceho, ich zlúčenie alebo zaniknutie v zmysle organizácie súťaže, a táto skutočnosť nie je nárokom na zrušenie účasti súťažiaceho alebo vrátenie štartovného

- súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek bez ohľadu na národnosť, štátnu príslušnosť. Uchádzač nemusí patriť do športového klubu alebo súťažiť za športové štúdio.


2. Podmienky pre súťažiaceho

- oboznámenie sa so všeobecnými podmienkami súťaže, ako aj s podmienkami pre jednotlivé súťažné kategórie

- predloženie platného občianskeho preukazu/pasu organizátorovi, prípadne osobe poverenej organizátorom pre overenie identity a správnosti údajov súťažiaceho

- včasné dostavenie sa v deň súťaže na miesto konania, ako aj na pódium po vyzvaní

- slušné správanie v rámci všeobecných spoločenských noriem a mravov počas celého trvania súťaže a dodržovanie pokynov a nariadení organizátorom spojených so súťažou

- narábanie s poskytnutými pomôckami od organizátora svedomito a šetrne, v prípade vážneho poškodenia je organizátor oprávnený nárokovať od súťažiaceho odškodné

- súťažiaci prichádza na súťaž v triezvom stave bez požitia alkoholických nápojov a omamných látok a nebude používať alkohol ani tieto látky počas celého trvania súťaže

- je zakázané prostredníctvom choreografie zobrazovať politické dianie a situáciu, používať štátne vlajky, nabádať k politickým a náboženským názorom, propagovať násilie alebo rasistické názory, propagovať zakázané látky, osočovať niekoho, propagovať akýkoľvek produkt

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta a termínu súťaže, ak to budú organizačné okolnosti vyžadovať, a takisto na zmenu ostatných termínov so súťažou spojených.
Súťažiaci sa svojou účasťou na súťaži zaväzuje dodržať podmienky obsiahnuté v tomto dokumente, v opačnom prípade je nedodržanie týchto pravidiel dôvod na okamžitú diskvalifikáciu.

Súťažiaci udeľuje prihlásením do súťaže súhlas s použitím fotografií a videonahrávok urobených v priebehu celej súťaže organizátorovi súťaže na propagačné účely a v súlade s Ochrannou osobných údajov. Všetky obrazové aj audio materiály sú natáčané na použitie organizátora súťaže sú jeho majetkom.


3. Rozdelenie súťažiacich do kategórií podľa levelu náročnosti

  • Kategórie AMATEUR 
Súťažiaci sa danej disciplíne venuje celkovo menej ako 2 roky (vrátane), mohol sa už zúčastniť nejakej súťaže a však neumiestnil sa na prvom mieste.
  • Kategórie ADVANCED 
Súťažiaci sa venuje disciplíne viac ako 3 roky, nie však viac ako 6 rokov (vrátane), mohol sa už zúčastniť súťaží, mohol sa umiestniť aj ako víťaz vo svojej kategórii.
  • Kategórie ELITE 
Súťažiaci sa venuje disciplíne 7 a viac rokov, mohol sa už zúčastniť súťaží, mohol sa umiestniť aj ako víťaz vo svojej kategórii.